Algemene leveringvoorwaarden

NDJK
HET AMBACHT 78
6446 DP BRUNSSUM
T: 045 – 5 113 443
G: 06 – 2655 1800
F: 08 – 4003 6199
E: INFO@NDJK.NL
W: WWW.NDJK.NL

CONCEPT & ORGANISATIE: VIP ENTERTAINMENT SERVICES (NL) KvK: 64984486

Algemene leveringvoorwaarden
ndjk webshop

1.Definities:
1a. Klant: de natuurlijke persoon welke artikelen uit de NDJK webshop heeft besteld of wil bestellen.
1b. NDJK: de concepthouder en organisator van de Nederlandse DJ Kampioenschappen, te weten VIP Entertainment Services gevestigd te 6446DP Brunssum, Het Ambacht 78. Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 64984486, BTW-nummer NL155677160B02, bankrelatie KNAB rekeningnummer NL72KNAB0255014228.
1c. Artikel: het product dat aangeboden wordt in de NDJK webshop.
1d. (koop)Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van de, door NDJK, aangeboden artikelen door klant worden bevestigd voor aankoop.

2.Algemeen:
2a. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk artikel aangeboden door de NDJK en op elke gemaakte koopovereenkomst op afstand tussen de NDJK en klant. Door het sluiten van deze overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen, al dan niet met keuze in diverse maten en/of uitvoeringen. In verband met technische specificaties op het beeldscherm waarop de artikelen worden bekeken en door variaties in de fabricage van stoffen en materialen waarmee de ondernemer zijn artikelen vervaardigd door diens leverancier, kunnen verschillen ten alle tijden voorkomen. Daarnaast zijn kennelijke fouten in de omschrijvingen van de artikelen niet bindend.
2c. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het artikel en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en betaling.

3.Prijs / Tarieven:
3a. Bij het aanbod van artikelen genoemde prijzen en tarieven zijn ten alle tijden inclusief BTW.
3b. De totaalprijs is de prijs van alle artikelen inclusief leveringskosten en BTW. Deze prijs wordt duidelijk getoond alvorens de consument overgaat tot betaling en bevestiging.
3c. NDJK heeft ten alle tijden het recht om prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval bijvoorbeeld een na- of bijbestelling.

4.Betaling:
4a. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling.
4b. De beschikbare betaalmethoden worden op de website vermeld en aangeboden.
4c. Indien klant niet kan betalen middels de aangeboden methodes, dan kan deze de bestelling ook per e-mail plaatsen (via webshop@ndjk.nl). De NDJK verwijst daarbij uitdrukkelijk naar artikel 4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

5.Levering:
5a. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de NDJK kenbaar heeft gemaakt. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct leveringsadres.
5b. De op de website genoemde leveringstijden gelden als een indicatie. Aan deze indicatie kan door de klant geen rechten worden ontleend en deze is niet bindend. In principe wordt getracht om een bestelling uiterlijk binnen 10 werkdagen te leveren. Bij vertraging zal NDJK de klant onverwijld verwittigen. Indien de klant een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kan hij/zij hieraan geen rechten ontlenen, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaling.
5c. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij de NDJK tot het moment van overdracht aan de besteldienst.

6.Annulering:
6a. Gezien de beperktheid en exclusiviteit van de aangeboden artikelen is een annulering alleen van toepassing binnen 24 uur na de besteldatum en tijdstip.

7.Conformiteit en garantie:
De NDJK staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen/of overheidsvoorschriften.

8.Klachtenregeling / Retourzendingen:
8a. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen, volledig en duidelijk omschreven ingediend te worden bij de NDJK. Zondermeer retourgestuurde artikelen worden niet geaccepteerd zonder afspraak.
8b. Indien er sprake is van een fabricage- en/of drukfout dient de klant ook contact op te nemen met NDJK. De klant ontvangt een retourcode en dan kan het artikel geruild worden volgens de instructies van NDJK. Bij het niet nakomen en/of opvolgen van wasvoorschriften is er geen retourzending of ruiling mogelijk.

9.Geschillen:
Op de overeenkomst waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen VN-verdrag inzake koopovereenkomsten betreffende deze genoemde zaken is niet van toepassing en wordt niet geaccepteerd.

10.Privacyverklaring:
De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de consument alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.